Knowledge

BODY OF KNOWLEDGE

The aim is to create a knowledge based platform for plastics in a sustainable society.
Here you can find news, guides, educational information, Q&A and other tools for a dedicated work for a sustainable future.

Guide för bioplaster – från tillverkning till återvinning

Guiden är resultatet från ”Green Plastics – Sustainable recycling of “green” Plastics” som är ett av sju projekten i programmet ”Mistra Closing the Loop”. Cefur i Ronneby deltog tillsammans med företag i regionen – Orthex Sweden AB, Riflex Films AB, Safeman AB och Tarkett AB samt Södra Cell.

Forskningen inom projektet har letts av projektägaren SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås, i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Borås.

Mistra Closing the Loop är delfinansierat av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Forskningsprogrammet har en utpräglad tvärvetenskaplig ansats med materialåtervinning i fokus.

Målet var att göra en efterfrågad kraftsamling av svensk kompetens och kunskap inom materialåtervinning för industriella processer och skapa en stabil kunskapsplattform. Under tre år har forskare från olika discipliner samverkat med samhälle och näringsliv från olika sektorer.

Programmet belyser hur industrins biobaserade restprodukter genom en effektiv materialåtervinning kan återföras till samhället som värdefulla resurser. Huvudsyfte har varit att ta fram konkreta resultat som bidrar till ett nytt synsätt, där avfallshantering ersätts av hållbar resurshushållning. Ladda ner guiden till höger.

Fibrer från träd blir balar för textil

I IVA Aktuellt nr 4-2016 från Ingenjörsvetenskapsakademin beskrevs i en artikel under temat Skogsindustrin i förvandling om hur skogsindustrin och plastindustrin börjar närma sig varandra vio bioplaster. 

Produktionen styrs över från pappersmassa till dissolveringscellulosa för tillverkning av fibrer för textil. Produktionen kan ske med två olika processer: viskos och lyocell.   Läs mer